globus

Spotřeba elektřiny

Měření spotřeby elektrické energie

Měřící systém je složen z jednotlivých PLC modulů. Centrem měřícího a řídícího systému je počítač s příslušným vizualizačním programem. Všechny naměřené údaje jsou zobrazeny v přehledné grafické formě na barevném displeji monitoru. Uživatel si může zvolit, pro který objekt se mají zobrazit odebírané energie, případně zobrazit jeden druh odebírané energie pro všechny objekty. Zobrazení odebíraných energií lze provést po dohodě dle konkrétních požadavků zákazníka.

Naměřené hodnoty odebíraných energií, včetně odběru el. energie, budou v pravidelných intervalech ukládány do HDD řídícího počítače, a takto archivovány pro další využití. Z archivovaných hodnot je možné sestavit různé přehledy o odebíraných energiích, např. ve formě tabulek, grafů (podíl jednotlivých objektů na odebírané energii, atd.)

Navržený systém pro měření, vyhodnocení a řízení spotřeby energií, je navržen jako modulární, tzn. že se dá budovat po jednotlivých částech, případně je možné do systému připojit měření v dalších objektech nebo rozšířit již stávající měření v objektech.

Na základě vyhodnocení impulsů z měřícího ústrojí je souborem energetických přístrojů v SW aplikaci na PC vyhodnocen kompletní přehled o stavu energetického odběru. Ze zadaných hodnot je potom počítán předpoklad odběru a následné odpojování připojených sekcí. Naměřené hodnoty jsou archivovány v denních a měsíčních přehledech pro sjednávání maximálního odběru.

Pomocí naměřených hodnot lze vyhodnocovat velikost odběrů v jednotlivých čtvrthodinách, hodinách, směnách, dnech a;. Na základě této analýzy se ve většině případů zjistí, že srovnáním odběrových špiček pomocí regulačního zařízení lze docílit snížení maxima o 5 - 30%.

Další úsporu finančních prostředků lze dosáhnout zvolením vhodné sazby. Odběratelé mají možnost volby mezi sazbami za smluvené nebo naměřené hodnoty. Po instalování regulačního systému je vhodné přejít na sazby se smluveným 1/4 hodinovým maximem.

Souběžně s měřením odběru celého provozu je vhodné sledovat i některá podružná měření. Výsledkem je zjištění, které zařízení v reálném čase způsobuje největší nárůst odběru el. energie. Vhodnou úpravou technologického procesu lze dosáhnout další nemalé finanční úspory.

Program regulace čtvrthodiny

Program se spouští poklepáním myší na ikonu s názvem "Regulace" na ploše počítače. Poté se na krátkou dobu objeví úvodní logo vizualizačního programu, následované otevřením základní obrazovky. Ta obsahuje prázdnou plochu (popř. s podkladovou tapetou či obrázkem), pouze v dolním okraji je zobrazeno několik tlačítek. Poklepáním na některé z nich si zvolíme příslušné zobrazované informace a možnosti povelování.

Při běhu programu je možná volba jakéhokoliv zobrazovaného okna pro nejlepší informaci obsluhy. Toto se děje poklepáváním na tlačítka v dolní liště, která je viditelná ve všech obrazech.

Zobrazované údaje jsou odlišeny graficky tak, aby byla podtržena jejich důležitost pro obsluhu. Data v tmavém pozadí nebo bez něj jsou ta, která se pouze vyčíslují, nejsou žádným způsobem modifikovatelná. Jejich velikost je přesně dána naměřenými údaji.

Hodnoty, které jsou nastavitelné, jsou zobrazeny s bílým (resp. světlým) pozadím; změnu jejich velikosti dosáhneme kliknutím myši nad nimi. Tím se vyvolá dialogové okno, ve kterém je možno zadat patřičnou velikost příslušné veličiny. Po potvrzení (ENTER nebo myší) je hodnota přepsána na novou velikost. Pro možnost opravy je nutné po zadání všech změn stisknout myší tlačítko "Zapiš", které provede vlastní přenos po seriovém propojení, a tím přepíše hodnoty v řídícím systému.

Další ovládací prvky, se kterými se můžeme setkat v oknech, jsou různá tlačítka. To jsou zpravidla vystupující obdélníky s textem, stručně popisujícím jejich činnost. Tato bude v dalším popisu jednotlivých zobrazovacích oken upřesněna.

Při opuštění pracoviště nebo v případě nepotřebnosti sledování a ovládání regulačního procesu je možno program na PC vypnout. Toto se uskuteční kliknutím na tlačítko "Stop" v dolní liště. Program uzavře svoji činnost, všechna zobrazovaná okna a je možno pracovat s PC jiným způsobem, resp. jej i vypnout. Na regulační činnost zařízení toto nemá žádný vliv, řídící systém je autonomně schopen pracovat bez zásahu obsluhy. Doba, po kterou je schopen načítat a uchovávat měřená data, je přibližně 1 měsíc, tj. 31 dnů. Po této době se data začnou přepisovat a v paměti zůstane pouze poslední období o této délce. Při opětovném spuštění programu na PC dojde k postupnému načítání všech chybějících hodnot a jejich uložení do archivačních souborů na disk počítače. Proto je nutná činnost vizualizačního programu alespoň po 30 dnech, kdy je nejzazší termín pro udržení všech dat v paměti.

Okno "Hodnoty"

V tomto zobrazení je možno sledovat jednak číselné hodnoty naměřených veličin, jednak je zde graficky zobrazena činnost regulovaného zařízení i ostatního sledovaného dle požadavků.

Zobrazení hodnot probíhající čtvrthodiny

 • Suma - narůstající spotřeba ve čtvrthodině činná [kWh] a jalová [kVAh]
 • Odhad - odhadovaná suma na konci čtvrthodiny
 • Odchylka - rozdíl mezi odhadem a plánem (sjednaným maximem)

Zobrazení hodnot probíhající hodiny

 • Suma - narůstající spotřeba v hodině činná [kWh]
 • Odhad - odhadovaná suma na konci hodiny
 • Odchylka - rozdíl mezi odhadem a plánem (sjednaným maximem)

Údaje o minulé čtvrthodině

 • Suma - spotřeba v minulé čtvrthodině činná [kWh]
 • Odchylka - rozdíl mezi spotřebou a plánem (sjednaným maximem)
 • Limit čtvrthodinový - sjednané odběrové maximum, na které se reguluje technický - případné technologické omezení odběru, je-li sjednáno s dodavatelem
 • Maximální odběr - průběžně sledované maximum odběru ve čtvrthodině (nulovatelné v okně "Nastavení")
 • Okamžité odběry - hodnoty okamžité spotřeby (v kW nebo kVAr) vypočítávané z četnosti impulsů elektroměru

Okno časů

 • Datum a čas - čas PC
 • Energetický čas (hodiny a minuty) - čas odvozený od synchronizačního impulsu z elektroměru
 • Čas do konce čtvrthodiny - zbývající počet sec. do předpokládaného konce energetické čtvrthodiny
 • Tlačítko "Synchronizuj čas" - pro přepis času PC do řídícího systému (nutno provést alespoň 1x týdně)

Synchropuls - změnou barvy ze zelené na červenou indikuje příchod synchronizačního impulsu z elektroměru.

Mez pro blokování - procento smluveného limitu, při jejímž překročení sumou v probíhající čtvrthodině je blokován start drtiče; toto je indikováno změnou barvy textu ze zelené na červenou.

Okna indikací

 • Provoz - indikuje činnost jednotlivých zařízení zelenou výplní indikačního kroužku
 • Blokování odregulačního procesu - projeví se červenou výplní indikačního kroužku
 • Vypnutí světel v nastavené přestávce (okno "Nastavení") - projeví se fialovou výplní indikačního kroužku
 • Neznámý stav zařízení - nevyplněný indikační kroužek

Okno "Nastavení"

V tomto okně je možno nastavovat všechny parametry nutné pro úspěšnou regulaci. Ovládání je podle výše uvedených všeobecných pokynů.

Pro každou technologii je příslušející sloupec hodnot následujícího významu:

 • Automaticky odpojovat - regulátor má povoleno odpojovat z regulačních důvodů
 • Automaticky připojovat - regulátor má povoleno připojovat z regulačních důvodů
 • Připojení na začátku čtvrthodiny - povinné připojení na začátku periody, bere se však ohled na technologická omezení (min., max., viz dále), která mají přednost
 • Jmenovitý výkon [kW] - výkon zařízení, se kterým počítá regulátor
 • Důležitost -zařízení s vyšší prioritou je odpínáno jako poslední a připojováno jako první
 • Signalizace před odpojením - doba houkání před vypnutím (v počtu 5sec. intervalů )
 • Minimální doba vypnutí - zařízení nesmí být po vypnutí znovu připojeno dříve, než po této době (v počtu 5sec. intervalů)
 • Maximální doba vypnutí - zařízení nesmí být vypnuto déle, než je tato doba (v počtu 5sec. intervalů)
 • Signalizace před zapnutím - doba houkání před zapnutím (v počtu 5sec. intervalů)
 • Minimální doba zapnutí - zařízení nesmí být po zapnutí znovu odpojeno dříve, než po této době (v počtu 5sec. intervalů )
 • Maximální doba zapnutí - zařízení nesmí být zapnuto déle, než je tato doba (v počtu 5sec. intervalů)

Těmto nastavovaným parametrům přísluší dvě přilehlá tlačítka "Obnov hodnoty v tabulce" (načítá hodnoty zapsané v regulátoru a zobrazí je) a "Zapiš zadané parametry" (zapíše nastavené parametry po seriovém spojení do regulátoru).

Nastavení parametrů regulace

Uživatel má možnost nastavit hodnoty těchto regulačních parametrů a konstant (konstanta elektroměru - hodnota odebrané energie na 1 impuls elektroměru):

 • Maximum smluvené - dohodnutý maximální odběr, na který se reguluje
 • Maximum technické - technologické omezení maximálního odběru, je-li žádáno
 • Regulace na xx % - procento plánu, na které se reguluje pro zamezení vlivu skokových odběrů na konci periody
 • Citlivost - číslo 1-100 odpovídající snaze regulátor ideálněji reagovat na konci periody za cenu častějšího vypínání a zapínání
 • Doba regulace - počet sec. do konce čtvrthodiny, kdy je povoleno regulovat (vypínat a zapínat dle odběru)
 • Mez blokace - procento smluveného limitu, při jejímž překročení sumou v probíhající čtvrthodině je blokován start drtiče (indikováno v okně "Hodnoty")

Nastavení přestávek

V tomto okně je možno nastavit dobu vypínání části osvětlení ve výrobních prostorech. K tomu slouží panel se dvěma sadami časových hodnot, do kterých se zapisují začátky a konce vypnutí.

K zapsání hodnot regulace a přestávek slouží tlačítko "Zapiš", tlačítko "Obnov" načte hodnoty uložené v regulátoru a zobrazí je.

Okna "Graf čtvrthod" a "Graf hodiny"

V těchto oknech je vedle grafu zobrazena číselná hodnota průběžného součtu v periodě (v grafu žlutě), odhad průběhu na konci periody (v grafu zeleně nebo červeně vyplněná plocha) a okamžitá hodnota odběru.

Zobrazení grafu může být dvojí, podle toho, zda odhad na konec periody je pod nebo nad smluveným maximem (zobrazeným červenou vodorovnou čarou). V prvém, příznivém případě, je odhad zobrazen zeleně, rezerva na maximum je vybarvena šedě. Při překročení odhadu úroveň maxima dojde k červenému vykreslování plochy nad touto přímkou, plocha do maxima je vybarvena šedě. V obou případech je už odebraná práce, tedy plocha před časovou osou, vyplněna barvou žlutou.

Pro lepší orientaci je zobrazován i aktuální čas a datum.

Okna "Čtvrthodina", "Hodina" a "Den"

Tato okna zobrazují archivní data, naměřená regulátorem. Ty se ukládají v patřičné formě na pevný disk počítače, odkud mohou být kdykoliv zobrazena, prohlížena a tisknuta.

Rozlišovací schopnost okna grafů se dá pomocí čtvercových tlačítek v dolní části nastavovat v libovolných mezích. Při prohlížení se vykresluje v místě kurzoru myši (po kliknutí) bílý osový kříž pro snadné určení hodnoty odběru v daném čase, který se zobrazuje uprostřed pod grafem.

Tisk hodnot je možný jak v grafické, tak i v tabulkové formě, na obrazovce či na připojené tiskárně počítače. Kliknutím na tlačítko "Tisk" se vyvolá dialogové okno, ve kterém je možno nastavit jakékoliv parametry zobrazení a tisku, ať už ve formě grafické, nebo tabulkové.

Zobrazování a ovládání všech oken archivních grafů je stejné, liší se pouze zpracovávaná data.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky